RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W TYLICZU W ROKU SZKOLNYM 2023/24

W/G  NOWEJ  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 800  DO 1300

Godziny pracy

Zakres aktywności i czynności dzieci

7.30-8.20

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ćwiczenia poranne. Ćwiczenia artykulacyjne.

8.20-8.30

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.30-.9.00

Śniadanie. Mycie zębów

9.00-11.15

11.15-11.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z  całą grupą  w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy ruchowe, zabawy, gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki,  obserwacje przyrodnicze.

Czynności porządkowe i higieniczne przygotowujące do obiadu.

11.30-12.00

                                                                                                          Obiad.

12.00-15.30

Poobiedni relaks-słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawność grafomotoryczną. Kontynuacja działalności edukacyjnej. Praca indywidualna, wyrównawcza. Zajęcia dodatkowe. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne w sali kierowane przez nauczyciela. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela w sali lub w ogrodzie.

Zajęcia z J. angielskiego : Poniedziałek: 9.40-10.10

                                               Czwartek: 9.00-9.30

Zajęcia z Religii: Poniedziałek: 10.10-10.40

                               Wtorek :10.30-11.00

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W TYLICZU W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Sposób realizacjiTerminOdpowiedzialni
Zebranie z rodzicami:
– omówienie zasad funkcjonowania przedszkola
– informowanie rodziców o sposobie prowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości dzieci,
– zgłaszanie przez rodziców pomysłów, propozycji rozwoju placówki
– wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.
  30.08. 2023 r.  Dyrektor   Nauczyciele    
Wychowawca
2.   Zapoznanie rodziców z  diagnozą wstępną dzieci 6-letnich8.11.2023r.Wychowawca
3. Pomoc w zabawie andrzejkowej poprzez zakup napojów, słodyczy itp. grupy.  29.11.2023r.Nauczyciele
4. Zakup przez rodziców upominków na Spotkanie z Mikołajem.06.12.2023r.Nauczyciele
5. Pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka.24.01.2024r.Nauczyciele
6. Pomoc w Balu karnawałowym. Zakup napojów, słodyczy itp. 08.02.2024r.Nauczyciele
7. Zapoznanie rodziców z diagnozą końcową dzieci 6-letnich.30.04.2024r.Wychowawca
8. Pomoc w Dniu Dziecka. Zakup napojów, słodyczy itp.01.06.2024r.Nauczyciele