Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu
  z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, 33-383 Tylicz, tel. 18 471-13-91, e- mail:
  cestyl@poczta.onet.pl reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
  Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60.
 3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz
  innych osób współpracujących przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
  na administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a także ustawa z dnia 7
  września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawa
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
  oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz
  rozporządzenia do ww. ustaw.
 4. Odbiorcą danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia
  okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 roku – Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na
  podstawie którego są przetwarzane.
 7. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych
  osobowych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. W odniesieniu do danych
  przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo do ich usunięcia oraz prawo do cofnięcia
  zgody.
 8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
  uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego (CCTV)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu
  z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, 33-383 Tylicz, telefon: 18 471 13 91.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój,
  adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony
  mienia. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO a także ustawa z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub
  organizacji międzynarodowych.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 21 dni. Po tym czasie zostaną nadpisane
  nowymi danymi.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu
  do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 9. Przebywanie w obszarze objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych
  przez administratora na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.