Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. 

Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: pedagog szkolny, psycholog, nauczyciel – logopeda, oligofrenopedagog, teraputa SI.

W szkole działają Zespoły Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

Szkoła posiada oprócz Gabinetu Pedagoga Szkolnego  i Psychologa :

Pracownię logopedyczną – nauczyciel – logopeda  dysponuje pomocami naukowymi, programami komputerowymi i literaturą. Uczniowie oprócz tradycyjnych ćwiczeń z nauczycielem pracują też z komputerem, co bardzo uatrakcyjnia zajęcia. 
Z terapii logopedycznej korzystają uczniowie szkoły podstawowej i dzieci  przedszkolne zarówno ze szkoły  Tylicza jak i z Mochnaczki Niżnej. Spotykają się z nauczycielem 1 lub 2 razy w tygodniu. Efekty ich wspólnej pracy są zauważalne bardzo szybko. 

Salę  terapii Integracji Sensorycznej (SI), która jest wyposażona w profesjonalny sprzęt i pomoce do terapii SI oraz diagnozy.  Z terapii SI korzystają przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowei  w Tyliczu.

Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu, ale z powodzeniem można stosować ją w przypadku niepełnosprawności
intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. 
Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacji rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się. Warto podkreślić, że z problemów w zakresie integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. Te problemy będą „rosły” razem z nimi. Dlatego tak ważna jest wczesna interwencja, która wspiera system nerwowy tak, aby mógł on prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe.