Samorząd Uczniowski SP Tylicz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Tyliczu przedstawia się następująco :

Przewodniczący – Piotr Podolak
Zastępca – Łucja Baran
Sekretarz – Zuza Podgórniak

Opiekunowie: Kazimierz Borek

Wybranym życzymy udanej kadencji i samych sukcesów w niełatwej / ale jakże sympatycznej / pracy na rzecz środowiska uczniowskiego. Spodziewamy się wielu ciekawych pomysłów, które pozwolą urozmaicić uczniowskie życie w naszej szkole.

=============================

DZIEŃ BEZ PYTANIA I NIEZAPOWIEDZIANYCH KARTKÓWEK
REGULAMIN:

1. Dzień Bez Pytania obowiązuje klasy IV- VI SP i klasy gimnazjalne

2. Dzień Bez Pytania wypada raz w miesiącu, w dniu ustalonym przez SU i tylko dla uczniów przygotowanych odpowiednio do charakteru dnia (np. strój galowy, pluszowy miś, mikołajowe czapki itp…)
3. Tego dnia uczniowie zwolnieni są z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek (w sytuacji, kiedy  przedmiot jest tylko raz w tygodniu nauczyciel ma prawo do pytania i zrobienia kartkówki)
4. Nauczyciele mają prawo w tym dniu przeprowadzać sprawdziany zapowiedziane tydzień wcześniej.
5. Uczniowie mają obowiązek posiadania odrobionych zadań domowych.
6. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział uczniów  w akcji  „Dzień Bez Pytania” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji.
7. Samorząd Uczniowski nie przewiduje dni bez pytania po dyskotekach szkolnych. Tę kwestię pozostawia nauczycielom, którzy na wniosek uczniów danej klasy mogą zwolnić ich z odpowiedzi ustnych lub pisemnych.
8. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Dyrektor Szkoły po konsultacjach z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

===============================

SZCZĘŚLIWY NUMEREK
REGULAMIN:

 1.   „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
 2.   Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
 3.   Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
 4.   „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 5.   Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji  „Szczęśliwy Numerek” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

Skip to content