SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Tyliczu przedstawia się następująco :

Przewodniczący – Zuza Podgórniak
Zastępca – Maksymilian Wojdyła
Sekretarz – Hanna Stachoń

Opiekun: Anna Adamczyk

Wybranym życzymy udanej kadencji i samych sukcesów w niełatwej / ale jakże sympatycznej / pracy na rzecz środowiska uczniowskiego. Spodziewamy się wielu ciekawych pomysłów, które pozwolą urozmaicić uczniowskie życie w naszej szkole.

=============================

SZCZĘŚLIWY NUMEREK
REGULAMIN:

 1.   „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
 2.   Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
 3.   Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
 4.   „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 5.   Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji  „Szczęśliwy Numerek” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.